Pompy PZW3 przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej (dla sekcji) od 1 do 60 cm3/obr, przy ciśnieniach: nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa. Cechą pomp wielostrumieniowych jest możliwość uzyskania przy jednym napędzie (jeden silnik) dwóch lub trzech równoległych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natężeniu przepływu i ciśnieniu dopasowanym do potrzeb odbiorników zainstalowanych w układzie hydraulicznym. Pozwala to na uproszczenie układu i niezależną od siebie pracę kilku odbiorników jednocześnie. Pompy wielostrumieniowe montowane są kolejno wg wielkości geometrycznej objętości roboczej tj. sekcja największa jest zawsze sekcją pierwszą (z wałkiem napędowym). Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wałka napędowego.

Zakres prędkości obrotowych dla pomp wielostrumieniowych wyznacza się przyjmując: prędkość minimalną - sekcji pompującej najmniejszej; prędkość maksymalną - sekcji największej. Przy jednoczesnej pracy dwóch lub trzech sekcji pracujących w pompie wielostrumieniowej wartość ciśnienia na wyjściu dla poszczególnych sekcji nie może powodować przekroczenia ponad wartość dopuszczalną momentu obrotowego na czopach wałków napędowych. Moment obrotowy wyznacza się z zależności:

M = 9550 x P / n [Nm]

gdzie:

    P - moc napędowa sekcji pompującej [kW];

    n - prędkość obrotowa [obr/min]

Wymaga się, aby wartość maksymalnego ciśnienia na wyjściu poszczególnych sekcji pompujących przy ich jednoczesnym obciążeniu nie powodowała przekroczenia sum momentów obrotowych.

M1;2 = M1 + M2;      M1;2;3 = M1 + M2 + M3;      M2;3 = M2 + M3

Każdy moment obrotowy tj. M1-2;  M1-2-3;  M2-3 nie może przekroczyć momentu dopuszczalnego. Dopuszczalny moment obrotowy dla sekcji I; II; III grupy wynosi odpowiednio: 22; 70 i 180 Nm.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły

  • maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie może przekraczać 30s oraz 15% cyklu roboczego.

Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawory bezpieczeństwa (przelewowe) ograniczające wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,

  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,025mm.


Oznaczenia pomp wielostrumieniowych PZW3

Dla przykładu oznaczenie pompy trójstrumieniowej: PZW3-25/20x16/16x10/20-1-122 lub dwustrumieniowej: PZW3-40/16x12,5/20-2-222 lub czterostrumieniowej:
PZW3-4/20x4/20x2,5/20x1,6/20-1-122.


Dane techniczne

Grupa sekcji Wielkość sekcji Wymiary
A1 B1 A2 B2 A3 B3 E F W X Y
I 1/20 40,1 82,3 44,1 86,3 44,1 84,3 11,0 70,0 70,0 38,0 98,0
1,6/20 41,7 85,4 45,7 89,4 45,7 87,4
2,5/20 44,0 90,1 48,0 94,1 48,0 92,1
4/16 48,0 98,1 52,0 102,0 52,0 100,0
6,3/12,5 54,0 110,0 58,0 114,0 58,0 112,0
II 4/20 56,0 119,1 69,0 132,1 69,0 123,1 15,9 100,0 97,0 (95,0*) 51,1 134,0
6,3/20 57,0 123,1 70,0 136,1 70,0 127,1
10/20 59,3 129,6 72,3 142,6 72,3 133,6
12,5/16 61,5 134,0 74,5 147,0 74,5 138,0
16/16 64,6 140,2 77,6 153,2 77,6 144,2
III 12,5/20 66,2 146,5 82,2 162,5 82,2 147,5 21,25 134,0 130,0 (128,0*) 66,8 176,0
16/20 68,0 150,0 84,0 166,0 84,0 151,0
20/20 70,0 154,0 86,0 170,0 86,0 155,0
25/20 72,2 158,5 88,2 174,5 88,2 159,5
32/16 75,7 165,5 91,7 181,5 91,7 166,5
40/16 80,0 174,0 96,0 190,0 96,0 175,0
50/12,5 85,0 184,0 101,0 200,0 101,0 185,0
60/12,5 89,5 193,0 105,5 209,0 105,5 194,0

 

Pozostałe dane techniczne

Dane techniczne pomp zębatych wielostrumieniowych PZW3

1. Ciśnienie na wejściu:  
- minimalne
- maksymalne
- minimalne przy rozruchu
-0,03MPa
+0,40MPa
-0,05MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:  
- ciśnienie na wyjściu
- prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:  
- zakres lepkości kinematycznej
- dla rozruchu lepkość kinematyczna
- zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
1000 do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania 25μm
5. Zakres temperatury otoczenia od -40o do +70oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału napędowego) prawy lub lewy
7. Obciążenie czopa końcowego wału pompy:
Niedopuszczalne obciążanie siłami: promieniową i osiową
Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne lub tuleję sprzęgłową dla wałów z wielowypustem tylko momentem obrotowym

 


Wymiary gabarytowo ofertowe

Wymiary przyłączeniowe wałka napędowego, gniazd gwintowych i płyty jak dla pomp pojedynczych odpowiednio dla grupy i odmiany pomp. Pompy wielostrumieniowe są montowane kolejno wg wielkości geometrycznej objętości tj. sekcja największa jest sekcją pierwszą (od strony wałka napędowego).

(*) dotyczy pomp z przyłączami kołnierzowymi.Powrót do strony głównej