#########


Pompy PZW4 przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu hydrostatycznym.
Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej (dla sekcji) od 1 do 40 cm
3
/obr, przy ciśnieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa. Cechą pomp wielostrumieniowych jest możliwość uzyskania przy jednym napędzie (jeden silnik) dwóch lub trzech równoległych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natężeniu przepływu i ciśnieniu dopasowanym do potrzeb odbiorników zainstalowanych w układzie hydraulicznym. Pozwala to na uproszczenie układu i niezależną od siebie pracę kilku odbiorników jednocześnie. Pompy wielostrumieniowe montowane są kolejno wg wielkości geometrycznej objętości roboczej tj. sekcja największa jest zawsze sekcją pierwszą (z wałkiem napędowym). Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciążeń ciśnieniem. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie
uszczelnienia wałka napędowego. Zakres prędkości obrotowych dla pomp wielostrumieniowych wyznacza się przyjmując: prędkość minimalną- sekcji pompującej najmniejszej; prędkość maksymalną - sekcji największej. Przy jednoczesnej pracy dwóch lub trzech sekcji pracujących w pompie wielostrumieniowej wartość ciśnienia na wyjściu dla poszczególnych sekcji nie może powodować przekroczenia ponad wartość dopuszczalną momentu obrotowego na czopach wałków napędowych.
Wartości dopuszczalnych momentów obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp. Moment obrotowy wyznacza się z zależności:
 

M=9550 x P / n [Nm]

gdzie:

P – moc napędowa sekcji pompującej [kW];

n – prędkość obrotowa [obr/min]
 

Wymaga się, aby wartość maksymalnego ciśnienia na wyjściu poszczególnych sekcji
pompujących przy ich jednoczesnym obciążeniu nie powodowała przekroczenia sum
momentów obrotowych.


M1;2=M1+M2; M1;2;3=M1+M2+M3; M2;3=M2+M
3
 

Każdy moment obrotowy tj. M1-2; M1-2-3; M2-3 nie może przekroczyć momentu
dopuszczalnego. Wartości dopuszczalnych momentów obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp.
Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły

  • maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie może przekraczać 30 s
    oraz 15% cyklu roboczego.

Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawory bezpieczeństwa (przelewowe) ograniczające wartość maksymalnego ciśnienia
    roboczego

  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania: 0,020 mm dla ciśnień
    roboczych ≤ 16 MPa i 0,010 mm dla ciśnień roboczych > 16 MPa.


 

Dane techniczne pomp zębatych wielostrumieniowych PZW4

1. Ciśnienie na wejściu:  
- minimalne
- maksymalne
- minimalne przy rozruchu
-0,02MPa
+0,40MPa
-0,05MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:  
- ciśnienie na wyjściu
- prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:  
- zakres lepkości kinematycznej
- dla rozruchu lepkość kinematyczna
- zakres temperatury
37 do 115 mm2/s
1000 do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania  
- dla ciśnienia roboczego ≤ 16MPa
- dla ciśnienia roboczego > 16MPa
0,020 mm
0,010 mm
5. Zakres temperatury otoczenia od -40o do +70oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony wału czopa końcowego) prawy lub lewy
7. Obciążenie czopa końcowego wału pompy:
Niedopuszczalne obciążanie siłami: promieniową i osiową
Przeniesienie napędu poprzez sprzęgło elastyczne tylko momentem obrotowym

 


Podział pomp wielostrumieniowych PZW4

   Pompy dwustrumieniowe
   Pompy trzystrumieniowe
   Karty katalogowe pomp dwustrumieniowych II grupa


Powrót do strony głównej